twenty + thirteen =

seven + 19 =

Anthony Bagarozzi